Õppetöö koolis alates 18. maist

Peale 15. maid on lubatud osaline kontaktõpe koolides, samas on ministeeriumi poolt soovitatud õppeaasta lõpuni kasutada maksimaalselt distantsõppe võimalusi. Oleme otsustanud Kuldre Koolis seda soovitust järgida.

 

Seega õpilastel, kes on saanud oma töödega kenasti hakkama ning kellel pole võlgnevusi, jätkub distantsõpe veel kaks nädalat, kuni 29. maini. Viimast trimestrit numbriliselt ei hinnata, vaid kasutatakse kirjeldavat sõnalist hinnangut arvestatud/mittearvestatud. Aastahinne pannakse välja numbrilise hindena.

 

Õpilastel, kellel on esinenud koduõppel raskusi ning kes vajavad mõnes õppeaines tuge,  toimub kontaktõpe koolimajas alates 19. maist. Tunnid algavad kell 9.00 ja tund kestab 30 minutit. Tunnid lõpevad kell 11.40. Tunniplaani koostamisel on lähtutud õpilasest ning vastava info lapsele ja vanemale edastab klassijuhataja. Bussiringid toimuvad, graafiku edastame nädala lõpus. Kõik õpilased saavad toidupakid, seega koolimajas toitlustamist ei toimu.