Head õppeasutuste juhid

Omikroni kiire leviku tõttu on suur osa õpilastest tihti lähikontaktsed ja takistatud on kontaktõpe. Seetõttu otsustas valitsus, et alates esmaspäevast lõpeb haridusasutustes tekkinud lähikontakti korral tervete laste karantiini saatmine. Üldharidus- ja kutsekoolides jätkub kooliperede kiirtestimine ning tuleb endiselt järgida kõiki viiruse levikut ennetavaid meetmeid. Muudatused on ka koolide või klasside distantsõppele saatmise töökorralduses. Terviseametiga tuleb kooskõlastada edaspidi viiruse koolisisese leviku tõkestamisest tingitud distantsõppevajadused. 

Lähikontaktsed õpilased ei pea jääma karantiini
7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused.
 Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset  lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.
Kokkuvõtlik joonisvalitsusekorraldusseletuskiri

Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
14. veebruarist
 ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Muudatused õpilaste distantsõppele suunamises
Viiruse leviku takistamiseks või muudel põhjustel (paljud õpilased puuduvad, õpetajad haigestunud vm) on vajadus osa klasse või kogu õppeasutus distantsõppele saata.

Erandjuhul, kus näiteks paljud õpilased või ka haridusasutuse töötajad on haigestunud ega saa oma ülesandeid koolis kohapeal või ka vahendatult täita, võib koolijuht koostöös koolipidajaga ning ministeeriumi teavitades (aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) rakendada lühimaks vajalikuks ajaks (alla 7 kalendripäeva) distantsõpet. Sel puhul Terviseameti kooskõlastust ei ole vaja, kuid amet on valmis otsuse tegemisel nõustama.

Viiruse koolisisese leviku tõkestamise eesmärgil distantsõppe rakendamine võib toimuda ainult Terviseameti regionaalosakonnaga kooskõlastatult. Terviseametilt kooskõlastuse küsimisel esitada ka info, kui suur osakaal klassi õpilastest COVID-19 haigestumise tõttu puudub. Viiruse koolisisest levikut tõkestavaks ajaperioodiks on 7 järjestikust kalendripäeva ehk viiruse peiteperioodi pikkune aeg. Eesti andmetele tuginedes tekivad 95% haigestunutel sümptomid 7 päeva jooksul. Seega 7-päevase distantsõppe jooksul peaks kõigil nakatunutel sümptomid avalduma, kuid samal ajal haigus õpilaste hulgas edasi ei kandu.
Mõlemal puhul tuleb distantsõppele mineku otsused vormistada kooli direktori käskkirjaga, mis peab avama distantsõppele mineku põhjused.
Lisainfo

Kiirtestimine üldharidus- ja kutsekoolides
Soovitame testida kooliperet võimalusel kaks korda nädalas. Viimase kahe kuu jooksul koroona läbipõdenuid ei ole vajadust testida. Täiendava testide tarne raames on juba jõudnud või jõuavad lähipäevil kiirtestid koolidesse. Testid on jaotatud nii, et kõigil jätkuks teste vähemalt kaheksaks testimiskorraks, arvestades ka neid teste, mis on koolides veel varasemast tarnest alles.

Tõhustusdoosid ja vaktsineerimistõendi kehtivus
Palume kõigil, kellel on tõhustusdoosi aeg kätte jõudnud, teha tõhustusdoos, et omikroni tüve ülikiire leviku tõttu oma tervist kaitsta. Tõhustusdoosi tegemise aeg sõltub sellest, millise vaktsiiniga ollakse eelnevalt vaktsineeritud ning kas koroona on läbi põetud. Tõhustusdoosi tegemise aega saab määrata koroonakaitse kalkulaatori abil või pidades nõu perearstiga. Koroonakaitse kalkulaator annab lihtsa ülevaate läbitud vaktsineerimiskuuri, tõendi kehtivuse ja järgmise vaktsineerimise soovitusliku kuupäeva kohta. Tuletame ka meelde, et täiskasvanute vaktsineerimistõendi kehtivusaega on 9 kuud ning alaealiste vaktsineerimistõendi kehtivus 15 kuud.

Asendusõpetajad ja abiõpetajad
Riigil on sõlmitud leping asendusõpetajate programmiga, mille kaudu koolid saavad endale vajadusel haigestunud või karantiinis õpetajate asemele asendusõpetajaid tellida. Samuti on võimalik koolidel ja lasteaedadel kutsuda appi õpetajakoolituse tudengeid abiõpetajateks.

Maskide kandmine
Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitame tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Ka Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski. Lisainfo

Hajutamine
Alushariduses, üldhariduse nooremas kooliastmes ning noorsootöös ja huvitegevuses soovitame võimalusel korraldada tegevused kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu. Tõhusamaks hajutamiseks tuleb kavandada eri gruppide õppetöö algus- ja lõpuajad ning vahetunnid võimalusel eri aegadele.

Lisainfot koroona teemade kohta leiab ministeeriumi kodulehelt. Küsimuste korral palume pöörduda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Kui infokiri ei avane korrektselt, siis selle leiab ka kodulehelt.

Haridus- ja Teadusministeerium