Õppenõukogu töökava 2022.-2023. õ.a.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2022 nr 1-6/50

Korralised õppenõukogu koosolekud.

01. detsember 2022. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Tagasiside I trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.

23. märts 2023. a.
Päevakord:
1.Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte II trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.

12. juuni 2023. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte III trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.
3. 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.
4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine.

?. juuni 2023. a. (lõpueksamite aegasid veel ei tea)
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

30. august 2023. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 2022/23. õ.a. üldtööplaani täitmisest.
3. 2023/24. õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. 2022/23. õ.a. sisehindamise tulemuste läbiarutamine.
5. Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamine, järgmisse klassi
üleviimine või klassikursust kordama jätmine.