Õppenõukogu töökava 2017-2018. õ. a.

20. oktoober 2017.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Lastevanemate koosoleku kokkukutsumine.
3. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuste avaldamine muudatuste kohta.

08. juuni 2018.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise
3. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise.

14. juuni 2018.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

29. august 2018.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 2017/18 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. 2018/2019 õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamise, järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise.