Õppenõukogu töökava 2018-2019. õ. a.

Korralised õppenõukogu koosolekud.


23. oktoober 2018. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuste avaldamine muudatuste kohta.


07. juuni 2019. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3.
kooliastmes klassikursust kordama jätmise
3. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise.


14. juuni 2019. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel


29. august 2019. a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 2018/19 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbi arutamine ja
ettepanekute tegemine juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. 2019/2020 õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamise, järgmisse klassi
üleviimise või klassikursust kordama jätmise.