Õppenõukogu töökava 2020-2021. õ.a.

Korralised õppenõukogu koosolekud


16. november 2020.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Tagasiside I trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.
3. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse avaldamine ( õpilaste tunnustamine).

18. märts 2021.a.
Päevakord:
1.Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte II trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.

10. juuni 2021.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Kokkuvõte III trimestri õpitulemustest ja koolikohustuse täitmisest.
3. 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.
4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine.

11. juuni 2021.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuse väljaandmine.
3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

28. august 2021.a.
Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 2020/21 õ.a. üldtööplaani täitmisest.
3. 2021/22 õ.a. üldtööplaani kinnitamine.
4. 2020/21õ.a. sisehindamise tulemuste läbiarutamine.
5. Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste põhikooli lõpetamine, järgmisse klassi
üleviimine või klassikursust kordama jätmine.